Specjalistyczne usługi medyczne

Otolaryngologia, endokrynologia, medycyna nuklearna

Działając od 1999 r. udało nam się stworzyć zaangażowany zespół, który tworzy innowacyjną firmę medyczną, świadczącą specjalistyczne usługi medyczne w różnych miastach.

Dla każdego pacjenta znajdujemy czas pozwalający na indywidualne podejście, zapewniające najwyższego poziomu: diagnostykę, prowadzenie terapii oraz poradni.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

PN-ISO/IEC 27001:2017-06

Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji o numerze 602/04/2021/ZSZ/R zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2017 wydany przez Polską Akademię Jakości Cert sp. z o.o. w dniu 09.04.2023 r.

Zarządzanie jakością

PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat systemu zarządzania jakością o numerze 602/04/2021/ZSZ/R zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 wydany przez Polską Akademię Jakości Cert sp. z o.o. w dniu 09.04.2023 r.

Poradnie

Prowadzimy poradnie w Bielsku-Białej i Tychach

Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 53, udzielane są porady w dziedzinie:
otolaryngologii,
endokrynologii,
medycyny nuklearnej.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty.

Porady udzielane są odpłatnie.

Rejestracja

Tychy

W Tychach przy ul. Edukacji 102, od poniedziałku do piątku udzielane są porady w dziedzinie medycyny nuklearnej w ramach kontraktu z NFZ.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty.

Rejestracja
diagnostic
Tychy

Diagnostyka

Rejestracja

Wykonujemy specjalistyczne usługi medyczna w formie badań scyntygraficznych: statyczne i dynamiczne pojedynczych narządów oraz całego ciała i SPECT, np.:
tarczycy,
przytarczyc,
układu kostnego,
nerek,
płuc,
serca,
węzłów wartowniczych i inne.

Istnieje możliwość wykonania rzadko zlecanych badań scyntygraficznych po wcześniejszym ustaleniu rodzaju badania.

Tychy

Terapie

Rejestracja

Po wcześniejszej kwalifikacji i ustaleniu terminu terapii leczymy:
nienowotworowe schorzenia tarczycy, np.: nadczynność wywołaną guzkami czy chorobami immunologicznymi - radioaktywnym jodem (I-131),
choroby stawów kolanowych związane np.: z reumatoidalnym lub łuszczycowym zapaleniem stawów, zwyrodnieniem, przebytym urazem czy operacją - radioaktywnym itrem (Y-90),
bóle związane z przerzutami nowotworowymi do układu kostnego - radioaktywnym strontem lub samarem (Sr-89, Sm-153).

Leczenie radioizotopowe prowadzone jest ambulatoryjnie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Tychach w ramach kontraktu z NFZ lub odpłatnie.

therapy

Rejestracja

Bielsko-Biała
 • Tel. (33) 816-84-54 i kom. 513-123-027
 • Rejestracja do wszystkich poradni:

  jest możliwe osobiście lub telefonicznie:
  w poniedziałki od godz. 14.00 do 18.00
  i środy od godz. 15.00 do 18.00
 • Dane teleadresowe placówki:
 • Telefon: (33) 816-84-54
  Otwarte w poniedziałki od godz. 14.00 do 18.00
  i środy od godz. 15.00 do 18.00
 • Adres:
  Clinica Medica sp. j. - Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia medycyny nuklearnej
  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Partyzantów 53
Tychy
 • Tel. (32) 218-21-21 i (32) 218-21-22
 • Rejestracja do Zakładu Medycyny Nuklearnej

  jest możliwa osobiście i telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 14.05 lub elektronicznie:
  na podany niżej adres e-mail z załączeniem skanu/zdjęcia skierowania do poradni lub na badanie scyntygraficzne oraz telefonu kontaktowego,
  za pomocą formularza on-line link do formularza poniżej.

  rejestracja on-line
 • Podczas rejestracji osobistej należy przedstawić aktualne skierowanie do poradni lub na badanie scyntygraficzne, Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
 • Dla pacjentów prywatnych możliwa jest także rejestracja telefoniczna w podanych godzinach.
 • Dane teleadresowe placówki:
 • Telefon i fax: (32) 218-21-21 i (32) 218 21 22
  E-mail: izotopytychy@clinicamedica.pl
  Otwarte od poniedziałku do piątku od 06.30 do 14.05
 • Adres:
  Clinica Medica sp. j. - Zakład Medycyny Nuklearnej
  43-100 Tychy
  ul. Edukacji 102

Staże

Znajdujemy się na ogólnej "Liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe" - konkretnie specjalizacje z medycyny nuklearnej.

Oferujemy możliwość odbycia stażu kierunkowego w trakcie specjalizacji w zakresie:

diagnostyki obrazowej, endokrynologii, kardiologii, medycyny nuklearnej.

Wymagane jest:

Porozumienie, z którym występuje jednostka kierująca danego lekarza na staż lub specjalizację, zawierające: a) nazwę jednostki i dane osobowe jej przedstawiciela, b) nazwę podmiotu medycznego posiadającego akredytację w zakresie szkolenia z medycyny nuklearnej: CLINICA MEDICA sp. j. Lucyna Klimczak-Gołąb i Tomasz Gołąb 43-318 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 8, c) miejsce odbywania stażu: Zakład Medycyny Nuklearnej 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102.

Świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące (do tej pory od lekarzy, którzy mieli staże kierunkowe krótsze niż dwa tygodnie nie wymagano takich zaświadczeń, poza oświadczeniem ustnym od kobiet w wieku reprodukcyjnym, że nie są w ciąży).

Po odbyciu szkolenia wymagana jest Karta Szkolenia Specjalizacyjnego celem jej potwierdzenia przez prowadzącego staż lub specjalistę.

Środowisko

Informacja o wpływie działalności na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Clinica Medica sp. j. Lucyna Klimczak-Gołąb i Tomasz Gołąb, Zakład Medycyny Nuklearnej

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ Symbia Intevo Exel
uruchamianiu pracowni izotopowej klasy II, w której są stosowane źródła promieniowania jonizującego.

Dla jednostki zostało wydane 13.12.2006 r. przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Zezwolenie nr D-16381 na uruchomienie pracowni izotopowej klasy II i stosowanie źródeł promieniotwórczych, w tym zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia oraz Decyzja Nr 6 wydana 05.08.2013 r. przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii narażenia B. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych, pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy 2020 r. nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary poziomu tła promieniotwórczego w pracowni izotopowej klasy II, potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w zakładzie medycyny nuklearnej zabezpieczają osoby pracujące i osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach 2021 r. nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.